logo

Term & Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


การจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน จัดส่งมาตรฐานภายใน 2-5 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
            1. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 11.00 น. เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันนั้นเลย เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์
            กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว
            ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว
และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
            2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ
            3 .สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
            4. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

การยกเลิกการสั่งซื้อ
            ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้กรณีสาถนะอยู่ระหว่างการดำเนินการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์กรณีคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้ว

การคืนสินค้าและคืนเงิน
เงื่อนไขการคืนสินค้า
            1 .ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7-14 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
            2. ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงิน
ในกรณีสินค้าหมดหรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ซึ่งในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
          - สำเนาบัตรประชาชน
          - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้าพร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ( ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน )
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าแรก

หมวดสินค้า

บัญชี

เพิ่มเติม